headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Contributie


Lees onderstaande informatie zorgvuldig want deze belangrijk voor je inschrijving en de contributie. Klik op onderstaande items om te schakelen tussen de 2 onderwerpen :

Contributie
In de Algemene Ledenvergadering van mei 2022 is het contributievoorstel voor het seizoen 2022-2023 aangenomen. Ten opzichte van vorig seizoen is alleen een inflatiecorrectie toegepast. De zaalcontributie is aangepast met 5% i.v.m. het grote aandeel energie in de kosten voor het zaalhockey. De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Contributies 2022-2023

Categorie
Leeftijd
Autom. incasso
Inschrijfgeld (4)
Senioren (*) (**)
> 26 jaar
€ 441
nihil
Senioren O25 (1) (**)
18 - 25
€ 336
nihil
Junioren (O18, O16, O14, O12)
10 - 17
€ 431
€ 158
Jongste Jeugd 8- & 6-tallen (O10, O9)
8 - 9
€ 357
€ 158
Jongste Jeugd O8
7
€ 357
€ 158
Dierentuin
t/m 6
€ 299
€ 158
(Duo) Trimhockey
trainende leden
€ 299
nihil
Fithockey
65+
€ 137
nihil
Zaalhockey Selectieteams (2)
€ 115


Zaalhockey Opleidingsteams (2)
€ 95


Zaalhockey Breedteteams (2)
€ 79


Zaalhockey 8-tallen MO10/JO10 (2)
€ 79


Zaalhockey Senioren (2)
€ 79


Zaalhockey Senioren O25 (2)
€ 79


Tophockey-toeslag selectieteams O18, O16 (3)
€ 84


Tophockey-toeslag selectieteams O14, O12 (3)
€ 74


Tophockey-toeslag opleidingsteams O18, O16, O14, O12 (3)
€ 42

Aanmaning (5)
€ 42

Toeslag factuurbetalers
€ 32


(*) Senioren
Alliance stimuleert graag de mogelijkheid voor Senioren om te kunnen hockeyen op zondag. Om deze doelgroep beter te kunnen faciliteren, betalen deze leden maximaal voor 16 spelers/speelsters contributie per team. Twee Duo-lidmaatschap spelers tellen als één.

Wat betekent dit? Elk lid van een Seniorenteam betaalt weliswaar zijn/haar eigen contributie, maar wanneer een team uit bijvoorbeeld 20 spelers/speelsters bestaat, wordt er 4 keer (20-16) contributie beschikbaar gesteld aan het team. Er wordt dan in dit voorbeeld 4 x €441 = € 1.764,- teruggegeven aan het team in de vorm van een bartegoed.
Deze maatregel is bedoeld om de Seniorenteams een goede basis te geven om te kunnen blijven hockeyen. Daarnaast is deze maatregel bedoeld om meer externe Senioren leden aan te trekken.
Deze regeling geldt niet voor Heren 1-spelers en Dames 1- speelsters, aangezien zij reeds hun eigen lidmaatschapsvoorwaarden hebben. Daarnaast kunnen Senioren O25 geen rechten aan deze regeling ontlenen, aangezien voor deze teams reeds een eigen (lagere) vastgestelde contributie van toepassing is.
Jaarlijks zal door het bestuur bekeken worden of deze maatregel zal worden gecontinueerd. Aan een dergelijke beslissing kunnen geen rechten ontleend worden.

** Duo-lidmaatschap
De doelgroep van het duolidmaatschap omvat alle competitie spelende senioren, van senioren O25 tot en met de veteranen.

Het duolidmaatschap heeft rechten en plichten:
- Recht om deel uit te maken van een competitieteam;
- Recht om alle trainingen en sociale activiteiten van het competitieteam bij te wonen;
- Recht op de helft van alle competitiewedstrijden: ongeveer 11 wedstrijden per seizoen;
- De plicht om in overleg met de aanvoerder maximaal de helft van alle competitiewedstrijden mee te doen.

De tarieven voor het duolidmaatschap zijn dan als volgt:
- Senioren: € 299 bij automatische incasso, hiermee is het tarief gelijk aan dat van de trimmers, die niet speelgerechtigd zijn;
- Senioren O25: € 230 bij automatische incasso. NB. De tophockeytoeslag blijft ongewijzigd

Het duolidmaatschap geldt voor maximaal vier spelers per team en dient na overleg met de aanvoerder aangevraagd te worden bij het bestuur (bestuurslid Senioren). Bij hoge uitzondering kan van het aantal worden afgeweken na goedkeuring door het bestuur (bestuurslid Senioren).

(1) Senioren O25
Om de oudere jeugd langdurig aan de club te binden betalen leden in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar een gereduceerd contributiebedrag indien zij uitkomen in de Senioren O25 competitie op zondag. Uitsluitend de leeftijd is dus bepalend om als Senior O25 betiteld te worden en niet het team waarin wordt gespeeld. Peildatum voor de leeftijd is 1 oktober van het lopende seizoen. Indien een lid derhalve op 1 oktober van het lopende seizoen 17 jaar of jonger is, maar wel in een Senioren O25 team speelt, dan is zij/hij geen Senior O25 lid. Voor spelers en speelsters van Dames 1 en Heren 1 is bovenstaande niet van toepassing en geldt een aangepast contributiebedrag, dat voorafgaand aan ieder seizoen door het bestuur wordt vastgesteld. In alle andere gevallen beslist de penningmeester.
Zie ook hierboven de toelichting over het Duo-Lidmaatschap.

(2) Zaalhockey
Zaalhockey is een aparte competitie en wordt separaat gefactureerd. De hoogte van de zaalhockey contributie is gebaseerd op het trainen en wedstrijden spelen in de blaashal van Alliance. De zaalhockey contributie wordt in de loop van het nieuwe seizoen definitief vastgesteld omdat de hoogte van de zaalhockey contributie afhankelijk is van het aantal deelnemers, het aantal trainings- en wedstrijduren en van de hoogte van de zaalhuren.

(3) Toeslag selectieteam / opleidingsteam
Alliance kent selectieteams, opleidingsteams en breedteteams. Het aantal selectie- en opleidingsteams kan jaarlijkse en per leeftijdscategorie variëren. In september zijn de indelingen van de teams definitief bekend. Aangezien spelers/speelsters van selectie- en opleidingsteams meer faciliteiten van de club ter beschikking gesteld krijgen, wordt een toeslag in rekening gebracht.

(4) Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt in rekening gebracht aan nieuwe leden, die op deze manier meebetalen aan investeringen die de overige leden van de club in het verleden reeds hebben gedaan in organisatie en accommodatie. Senioren, veteranen, Trimhockey, Fit-hockeyers en Senioren O25 zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. Ten aanzien van het inschrijfgeld geldt de regel dat een lid slechts één keer in zijn of haar leven inschrijfgeld betaalt. Meldt een oud-lid zich na een aantal jaren weer aan als lid, dan is dus niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

(5) Aanmaning
Indien één van bovenstaande bedragen niet tijdig wordt betaald, volgt een 1e aanmaning (€ 11,- toeslag), een 2e aanmaning (€ 22,- toeslag) en een laatste aanmaning waarbij de vordering uit handen wordt gegeven inclusief een aanmaningstoeslag van € 42. Tevens volgt een speel- en trainingsverbod.

Betaalmomenten
Voornoemde bedragen dienen op de volgende data van het lopende seizoen te zijn betaald:

- Contributie veldhockey 1 september
- Inschrijfgeld 1 september
- Toeslag selectie- / opleidingsteam 1 november
- Contributie zaalhockey 1 februari


Incasso of handmatige overboeking
In bovenstaande tabel staan de bedragen vermeld die gelden bij betaling via automatische incasso. Nieuwe leden zijn verplicht een doorlopende automatische incassomachtiging af te geven en hebben daarbij de mogelijkheid om in 1, 2, 3 of 4 termijnen (€ 2 toeslag per termijn) hun contributie te voldoen. Alle overige leden kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een automatische incasso af te geven - ook met de mogelijkheid om 1, 2, 3 of 4 termijnen te laten incasseren (€ 2 toeslag per termijn). 

Automatische incasso biedt de club veel voordelen, waaronder een aanzienlijke besparing van kostbare tijd. Een zeer klein deel van de leden geeft de voorkeur aan handmatige betaling. Om automatische incasso te stimuleren en tegemoet te komen aan de extra administratieve lasten van de club, is betalen via automatisch incasso € 32,- goedkoper dan betaling door het lid zelf via de toegezonden factuur. Leden, die alsnog via automatische incasso willen betalen kunnen zich hiertoe een bericht sturen aan [email protected] voor de afgifte van een machtiging en/of hun termijnvoorkeur (€ 2 toeslag per termijn). 

Indien geen automatische incassomachtiging is afgegeven, dan dienen de verschuldigde bedragen tijdig (zie "betaalmomenten" hierboven) te worden overgemaakt op rekeningnummer NL37ABNA0443987033 t.n.v. MHC Alliance te Heemstede (BIC ABNAMRO : ABNANL2A). De hoogte van het te betalen bedrag staat in bovenstaande tabel en dient verhoogd te worden met telkens € 32. Vermeld bij de betaling naam en lidnummer.


Langdurige blessures, ziekte, verhuizingen en overige onverwachte omstandigheden
Onverwachte omstandigheden die plaatsvinden voor 31 december van het lopende seizoen en waardoor gedurende de resterende periode van het lopende seizoen niet meer gehockeyd kan worden, kunnen reden zijn om maximaal 50% van het verschuldigde contributiebedrag in mindering te brengen c.q. te restitueren. Verzoeken hiertoe dienen per e-mail bij de penningmeester ([email protected]) te worden ingediend voor 31 december van het lopende seizoen. Verzoeken, die worden ingediend na 31 december van het lopende seizoen worden derhalve afgewezen. Tijdelijke blessures geven geen recht op restitutie en tevens is het gevolg van bovenstaande regeling dat geen restitutie plaats vindt op basis van onverwachte omstandigheden, die zich voordoen na 31 december van het lopende seizoen.


Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen plaats te vinden in verband met de tijdige opgave die Alliance aan de KNHB moet doen van het aantal elftallen, achttallen en zestallen dat in het nieuwe seizoen aan de competitie zal deelnemen. Opzegging kan uitsluitend digitaal plaatsvinden via het opzegformulier door in te loggen op de persoonlijke pagina van het lid op de site van de club, www.mhc-alliance.nl.

Indien opzegging niet voor 1 mei plaatsvindt, is de volgende toeslag verschuldigd:

- opzeggen voor 1 mei: geen toeslag
- opzeggen na 1 mei maar voor 1 juli : € 158,- toeslag
- opzeggen na 1 juli: het volledige bedrag van de contributie voor desbetreffende categorie

Leden die in afwachting zijn van examenuitslag en/of inloting voor de nieuwe opleiding, kunnen uitstel krijgen tot 1 juli, dan wel uiterlijk twee weken na de (her)examenuitslag, om kosteloos hun lidmaatschap op te zeggen. Zij dienen hiertoe voor 1 mei per e-mail een verzoek in te dienen bij de ledenadministratie.

Info over inschrijving & plaatsing

Inschrijven

Inschrijven bij Alliance is het hele jaar mogelijk, maar pas vanaf half januari van elk jaar worden de inschrijvingen in behandeling genomen. Je kunt je kind of jezelf aanmelden door naar het inschrijfformulier te gaan en het in te vullen. Print het dan uit, zet een handtekening en stuur het op naar MHC Alliance, Postbus 544, 2100 AM Heemstede. Vergeet niet een postzegel te plakken. Verstuur het ook digitaal door op aanmelden te drukken zodat wij de gegevens efficiënt kunnen verwerken. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail van ons.

Jeugd (Jongste Jeugd en Junioren)
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven in het jaar waarin zij t/m 31 december 6 jaar of ouder zijn. Kinderen die nog te jong zijn om lid te worden bij Alliance maar die toch willen sporten & spelen én alvast een beetje willen hockeyen, kunnen terecht bij Bitjes & Nopjes. Lidmaatschap van Bitjes & Nopjes biedt geen garantie op lidmaatschap van Alliance. Bitjes & Nopjes werkt met 2 blokken per jaar en per blok kunt u besluiten over deelname. Voor meer informatie en voor aanmelden voor Bitjes & Nopjes kunt u contact opnemen met [email protected]

MHC Alliance kent een wachtlijst voor met name de jongste meisjesteams. Tot aan het begin van het nieuwe hockeyseizoen worden kinderen veelal op de wachtlijst geplaatst. De inschrijfdatum op de wachtlijst is NIET relevant voor de toekomstige plaatsing in een team. Het toelatingsbeleid voor het lopende en komende seizoen is hieronder geformuleerd.

Per speelseizoen wordt door het bestuur en de technische leiding van Alliance het aantal toelatingen vanaf de wachtlijst bepaald. De plaatsing vindt plaats in de maanden mei en juni voor het speelseizoen dat start in augustus daarop volgend. Wordt u of uw kind niet toegelaten, dan schuift uw aanmelding door naar de wachtlijst. Tussentijdse plaatsing vindt sporadisch plaats. MHC Alliance doet al het mogelijke om te zorgen dat haar wachtlijst zo kort mogelijk is!
Let op: je kind wordt pas lid van Alliance wanneer je van ons bericht hebt ontvangen dat we hem of haar kunnen plaatsen. Dat gebeurt uiterlijk eind juli. Je krijgt overigens ook een bericht als je kind niet geplaatst kan worden. Als je eind juli niets van ons gehoord hebt, laat het ons dan per mail even weten.

Ouders van aspirant-leden worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarin we onder andere praten over de bereidheid van ouders om zich in te zetten als vrijwilliger voor Alliance (bijv. coachen, trainen, deelname in een van de commissies, fluiten, wedstrijdtafel etc.). Kinderen wiens ouders aangeven dat zij graag iets doen voor de club, hebben voorrang op andere kinderen.

Toelatingsbeleid Jongste Jeugd (tot en met 10 jaar)
Helaas kunnen we niet alle kinderen aannemen die zich aanmelden omdat we gebonden zijn door capaciteit op basis van het aantal velden dat de club heeft. Met een lange wachtlijst en een groot tekort aan vrijwilligers ligt het voor de hand om spelers toe te laten die de club als vrijwilliger willen ondersteunen. We stellen het erg op prijs als ouders een belangrijke rol spelen binnen Alliance.
We zijn gastvrij maar moeten grenzen stellen aan de hoeveelheid kinderen die we toelaten en maken daarbij weloverwogen keuzes.

Voor de teams waar meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, hanteren we het hieronder beschreven toelatingsbeleid. In het algemeen geldt dat we op dit moment eerder meer jongens zullen toegelaten dan meisjes omdat we streven naar een groter aantal jongensteams.

Kinderen worden eerder geplaatst als:
  • ze broertjes, zusjes of ouders hebben die al lid zijn.
  • ze ouders hebben die actief zijn of geweest zijn als vrijwilliger bij MHC Alliance.
  • hun ouders in het intakegesprek aangeven dat ze graag actief willen zijn op de club, bijvoorbeeld door te coachen, te trainen, te fluiten, de wedstrijdtafel te bezetten of in een van de commissies deel te nemen.
  • ze in Heemstede of Haarlem-Zuid wonen.
  • hun ouders de club financieel steunen als sponsor.

Kinderen die niet geplaatst kunnen worden, worden op de wachtlijst geplaatst. We beoordelen deze wachtlijst periodiek en passen bovenstaande criteria toe. Kinderen die beginnen met hockeyen op hun achtste jaar of later, moeten eerst de basisbeginselen van het hockey onder de knie krijgen. Daarom spelen zij doorgaans de eerste helft van hun eerste seizoen nog geen wedstrijden en doen alleen de trainingen mee. Na de kerst stromen zij door in een team.

Trainingsleden zijn kinderen die trainen bij Alliance. Ze worden in een team ingedeeld en mogen met dit team meetrainen en spelen geen wedstrijden. Zij betalen de trim-contributie en nog geen inschrijfgeld. Trainingslid kan je alleen worden als we zeker weten dat we je het seizoen erna als volwaardig lid kunnen indelen. Dan is ook het inschrijfgeld van toepassing. Als er gedurende het seizoen plaats komt in een wedstrijdteam zullen als eerste trainingsleden volwaardig lid gemaakt worden voordat iemand van de wachtlijst wordt benaderd

Heb je vragen over de inschrijvingsprocedure? Stuur ons dan een mail naar [email protected].

Toelatingsbeleid Junioren vanaf 10 jaar
Voor kinderen ouder dan 10 jaar die lid willen worden, gelden de volgende zaken:
  • Kinderen kunnen alleen worden aangenomen als er een plekje vrijkomt in een van de bestaande teams.
  • Zeer talentvolle spelers kunnen ook worden geplaatst in selectieteams. We plaatsen per seizoen niet meer dan drie kinderen van buiten Alliance in een bepaald selectieteam.
  • Als de talentvolle kinderen toch niet geplaatst kunnen worden in een van de selectieteams, dan kunnen we ze alleen in een ander team plaatsen als daar ruimte is.

Senioren
Senioren zijn zeer welkom bij Alliance! Ook voor senioren geldt dat je kan aanmelden middels het inschrijfformulier. Print het uit, zet een handtekening en stuur het op naar MHC Alliance, Postbus 544, 2100 AM Heemstede. Verstuur het ook digitaal door op aanmelden te drukken zodat wij de gegevens efficiënt kunnen verwerken. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail van ons.

Let op: je bent pas lid van Alliance wanneer je van ons bericht hebt ontvangen dat we je kunnen plaatsen. Dat gebeurt uiterlijk eind juli. Je krijgt altijd bericht van ons, maar heb je eind juli nog niets gehoord, laat het ons dan per mail even weten ([email protected]).


< >