headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering - woensdag 17 november 2010

Nieuws afbeelding 2-11-2010 Aan alle leden, ouders van jeugdleden en commissieleden,
Het bestuur nodigt u allen van harte uit om op woensdag 17 november 2010 de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (‘ALV’) bij te wonen. In de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af over het verenigingsjaar 2009-2010. Het bestuur legt onder meer verantwoording af over wat er met uw contributie en andere inkomsten is gedaan. De kascommissie doet verslag van haar controle. Vanaf 14 november kunt u het jaarverslag en de jaarrekening vinden op de Alliance website.·

Bestuursbenoeming: Aftredend bestuurslid Evenementen, Marije Kronenberg, stelt zich herverkiesbaar. Het bestuur ondersteunt de herverkiezing van Marije van harte. Tegen-kandidaten dienen zich uiterlijk 11 november schriftelijk te melden bij het secretariaat ([email protected]). De kandidaatstelling dient door tenminste 20 seniorleden ondertekend te zijn.·
BG Koningschild en Veer van Winnubst: aan leden die een bijzondere daad of die bijzondere werkzaamheden hebben verricht worden deze Alliance trofeeën uitgereikt. Het BG Koningschild is bedoeld voor jeugdige leden die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de vereniging.·
Lid van verdienste: het bestuur zal tijdens de komende ALV haar erkentelijkheid betuigen aan een bijzonder persoon door deze te benoemen als lid van verdienste van de vereniging.
Stemrecht: Alle leden kunnen één stem uitbrengen. Leden tot 16 jaar hebben zelf geen stemrecht; zijn/haar stem kan worden uitgebracht door hun wettelijk vertegenwoordiger.
Volmacht: Een lid kan een ander lid volmacht verlenen, mits deze schriftelijk is en persoonlijk ondertekend. Leden tot 16 jaar hebben geen stemrecht en kunnen alleen door hun wettelijk vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd.

De vergadering begint om 19.30 uur. Registratie van leden tussen 19.00-19.30 uur.
Wij zien u graag allen op 17 november.

Namens het bestuur MHC Alliance
Marga Gerichhausen, secretaris
  Bijlage