headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Algemene Leden Vergadering 28 nov

Nieuws afbeelding 22-11-2012 Het bestuur nodigt u allen van harte uit om op woensdag 28 november 2012 de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (‘ALV’) bij te wonen. In de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af over het verenigingsjaar 2011-2012.

U ontvangt hierbij de agenda met hierna een toelichting op de te bespreken zaken. Tijdens de ALV krijgt u interessante informatie over het reilen en zeilen van uw vereniging.


· Jaarverslag 2011 - 2012: het bestuur legt verantwoording af over de belangrijkste gebeurtenissen, die het afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden.

· Financieel verslag 2011 - 2012: het bestuur legt verantwoording af over wat er met uw contributie en andere inkomsten is gedaan. De kascommissie doet verslag van haar controle. Vanaf 24 november a.s. kunt u het financieel verslag vinden op de Alliance website.

· Bestuursbenoeming: Aftredend voorzitter, Erik Jan Verhulst, stelt zich niet herverkiesbaar.

Bij het ontbreken van passende kandidaten voor deze functie heeft Marije Kronenberg-Vermeulen zich kandidaat gesteld als ad interim voorzitter.
Frank van Santen stelt zich herverkiesbaar als penningmeester.

Het bestuur stelt voor als nieuwe bestuursleden:
Maurits van der Heijden - Arbitrage
Jacqueline Callenfels - Secretaris

Tegen-kandidaten dienen zich uiterlijk 22 november schriftelijk te melden bij het secretariaat ([email protected]). De kandidaatstelling dient door tenminste 20 seniorleden ondertekend te zijn.

Stemrecht: Alle leden kunnen één stem uitbrengen. Leden tot 16 jaar hebben zelf geen stemrecht; zijn/haar stem kan worden uitgebracht door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Volmacht: Een lid kan een ander lid volmacht verlenen, mits deze schriftelijk is en persoonlijk ondertekend. Leden tot 16 jaar hebben geen stemrecht en kunnen alleen door hun wettelijk vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd.

De vergadering begint om 19.30 uur. Registratie van leden tussen 19.00 uur - 19.30 uur.

Wij zien u allen graag op 28 november.

Het bestuur

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws